เล่าสุขกันฟัง

กาดสุขใจ

ศิลปิน : พงษ์พรรณ เรือนนันชัย
ขนาด : 9.8 x 3 เมตร
วัสดุ : -
เทคนิค : สีอะคริลิก
ล้านนาดินแดนที่มีนานับล้าน มีความอุดมสมบูรณ์ ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ผู้คนอยู่ดีกินดี เมื่อท้องอิ่มประกอบกับบรรยากาศธรรมชาติแวดล้อมที่งดงามและเอื้อต่อการรังสรรค์ผลงาน จึงก่อเกิดศิลปวัฒนธรรมต่างๆ อันเป็นความสุขใจในล้านนา 
งาน “กาดสุขใจ” นี้จึงสื่อถึงความสุขสมบูรณ์ การค้าขายที่มีเอกลักษณ์ของล้านนา ผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ อาทิไทยวน ไทลื้อ ไทใหญ่ อยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืน นอกจากนี้ศิลปินยังสอดแทรกองค์ความรู้ไว้ในภาพด้วย เช่นการแต่งกาย ลายผ้าซิ่น รอยสัก อักขระล้านนา ตลอดจนภูมิปัญญาด้านหัตกรรม เช่น น้ำต้น ตุง โคม ร่ม นอกจานี้ศิลปินยังตั้งใจวาดรูปเด็กน้อยกับกิจกรรมต่างๆ ด้วย เพราะเด็กคือผู้ที่จะสืบสานต่อลมหายใจศิลปวัฒนธรรมของไทยในอนาคต