เล่าสุขกันฟัง

อีสานสุขสันต์

ศิลปิน: วรรณนิศา สมบูรณ์, วรัญญู ช่างประดิษฐ์, วุฒิชัย ใจเขียว, ผดุงพงษ์ สารุโณ, ขวัญฤทัย ขวัญทอง, นัฐวุฒิ กองลี, สิทธิศักดิ์ ทองดีนอก, เสกสรรค์ ทุมมัย, อัจฉราภรณ์ กล่ำเกลื่อน, สุริยะ แจ้งสว่าง, สิปปกร ชินกลาง, แทนกมล เครือรัตน์, สุภาวดี สงครามศรี 
เทคนิค: สีอะคริลิค 
กลุ่มศิลปินนำเอกลักษณ์อันโดดเด่นของศิลปะแห่งภาคอีสานมาสร้างสรรค์ผลงานที่สนุกสนานและร่วมสมัย สะท้อนถึงเรื่องราวแห่งอีสาน อันได้แก่ ตำนานผีตาโขน หรือภาพเขียนฝาผนังภายนอกโบสถ์อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของภาคอีสานที่แตกต่างจากภาพเขียนฝาผนังโบสถ์ในภาพอื่นๆ ที่จะวาดไว้ภายใน นำเสนอผลงานด้วยโทนสีหลากหลายสะดุดตาสร้างภาพลักษณ์ที่ดูสนุกสนาน ซึ่งสะท้อนถึงจิตใจของผู้คนที่เป็นมิตรและเบิกบานของชาวอีสานนั่นเอง