เล่าสุขกันฟัง

ทักษิณหรรษา

ศิลปิน: วรรณนิศา สมบูรณ์, วรัญญู ช่างประดิษฐ์, วุฒิชัย ใจเขียว, ผดุงพงษ์ สารุโณ, ขวัญฤทัย ขวัญทอง, นัฐวุฒิ กองลี, สิทธิศักดิ์ ทองดีนอก, เสกสรรค์ ทุมมัย, อัจฉราภรณ์ กล่ำเกลื่อน, สุริยะ แจ้งสว่าง, สิปปกร ชินกลาง, แทนกมล เครือรัตน์, สุภาวดี สงครามศรี 
เทคนิค: สีอะคริลิค
ผลงานภาพวาดที่ถ่ายทอดความเป็นไทยผสานวิถีแห่งตะวันตก ผ่านแนวคิดที่แปลกใหม่น่าสนใจได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็นการนำภาพถ่ายของสถานที่จริงของสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีสที่มีเสน่ห์น่าหลงใหลและมีเอกลักษณ์อมตะของภาคใต้ มาผสมผสานกับจินตนาการที่สะท้อนเรื่องราวของผู้คนในพื้นที่ซึ่งมีความหลากหลายทางเชื้อชาติและศาสนา แต่สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุกเป็นหนึ่งเดียว