เล่าสุขกันฟัง

ฟาร์มไทย-เดนมารค์

สินค้า : นมสดและผลิตภัณฑ์จากนม
ภูมิภาพ : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของรัชกาลที่ ๙ และพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ ๙ แห่งประเทศเดนมาร์ค ฟาร์มโคนม ไทย-เดนมาร์คจึงถือกำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๕ นับเป็นฟาร์มโคนม และศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมแห่งแรกของไทย มุ่งเน้นการพัฒนาเกษตรกรโคนม  นมไทยเดนมาร์คเป็นนมโคสดแท้ ๑๐๐% ไม่ผสมนมผง และมีผลิตภัณฑ์จากนมอื่นๆอีกด้วย