เล่าสุขกันฟัง

ไร่กำนันจุล

สินค้า : สินค้าเกษตรแปรรูป
ภูมิภาค : ภาคกลาง
ก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 80 ปี ใน อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยมีงธุรกิจเป็น 2 ส่วน คือ การผลิตเส้นไหม และการทำการเกษตรครอบคลุมทุกอย่าง แล้วนำแปรรูปเป็นสินค้าที่หลากหลาย เช่น น้ำผลไม้ แยม ปลาเส้น น้ำพริก ฯลฯ ได้รับการับรองเป็นผู้ผลิตเส้นไหมออร์แกนิกรายแรกของโลก และเป็นผู้ผลิตปลาน้ำจืดออร์แกนิกรายแรกของประเทศไทย